NOTĂ DE INFORMARE A CONSILIERILOR JURIDICI
privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu referire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal.
În vederea implementării Regulamentului în activitatea Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, se actualizează politicile de confidențialitate aplicabile utilizatorilor site-ului Colegiul Consilierilor Juridici Cluj și se iau măsuri suplimentare de siguranță privind protecția datelore consilierilor juridici, cu caracter personal, colectate și prelucrate de Colegiul Consilierilor Juridici Cluj.
Colegiul Consilierilor Juridici Cluj are obligația legală de a întocmi, menține și actualiza periodic Tabloul consilierilor juridici, în toate părțile sale componente, conform dispoziţiilor Legii 514/2003 respectiv Statutul profesiei pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. Tabloul consilierilor juridici poate fi publicat atât pe site-ul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj cât și prin intermediul aplicației informatice ”Tabloul consilierilor juridici Cluj” care poate fi accesat de pe www.ccjcj.ro
Pentru ca Colegiul Consilierilor Juridici Cluj să-și poată respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de Regulament, este necesar ca consilieri juridici din Colegiul Consilierilor Juridici Cluj să-și actualizeze, periodic, datele.
Actualizarea datelor consilierilor juridici se poate face de aceștia prin comunicarea datelor către Colegiul Consilierilor Juridici Cluj prin e-mail la adresa ccjcluj@yahoo.com sau prin completarea și depunerea unei fișe de date personale actualizate, pusă la dispoziția consilierilor juridici, la sediul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, a cărei completare și gestionare se realizează printr-o procedură ce garantează confidențialitatea.

INFORMAȚII LEGATE DE DATELE PERSONALE PE CARE COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ LE COLECTEAZĂ DE LA CONSILIERII JURIDICI ȘI LE PRELUCREAZĂ, CA OBLIGAȚII LEGALE.

Care sunt datele ce sunt colectate de Colegiul Consilierilor Juridici Cluj de la consilierii juridici și care sunt prelucrate, inclusiv în îndeplinirea unei obligații legale?
Datele personale preluate de la consilieri juridici și prelucrate la înscrierea în tabloul profesional, inclusiv în scopul exercitării efective a profesiei, sunt:
- numele, prenumele, titlul științific, data înscrierii în Colegiul Consilierilor Juridici Cluj, locul de muncă principal/secundar/punct de lucru (adresă, telefon / fax, e-mail, pagină web), forma de exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei și instanțele la care consilierul juridic are drept de reprezentare; pentru tabloul consilierilor juridici incompatibili sau suspendaţi, vor fi prelucrate și data aprobării cererii de trecere în tablou precum și data radierii înregistrării din tablou;
- date personale: cazierul judiciar, avizul psihologic, avizul medical anual in cazul pensionarilor care continua exercitarea profesiei, codul numeric personal (CNP), data nașterii, adresa de domiciliu ;
- date privind asigurarea de răspundere civilă profesională;
- date biometrice (imagini faciale / fotografii) necesare întocmirii și emiterii legitimației de consilier juridic tip card;
- numărul cardului, corespunzător codului unic al consilerului juridic alocat conform sistemului de evidență;
Cum sunt prelucrate datele sus menționate?
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale consilierilor juridici se face exclusiv pentru scopuri legitime, în vederea asigurării cadrului necesar pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute de lege.
Datele cu caracter personal ale consilierilor juridici sunt prelucrate, pentru respectarea obligațiilor legale instituite în sarcina Colegiului Consilierilor Juridici Cluj privind întocmirea, păstrarea și actualizarea permanentă a evidenţelor şi Tabloului consilierilor juridici.
În anumite situații, datele consilierilor juridici cu caracter personal sunt prelucrate întrucât Colegiul Consilierilor Juridici Cluj justifică un interes legitim care prevalează celui privat sau, după caz, există consimțământul consilierului juridic privind prelucrarea în alte scopuri (de exemplu adresa sa de e-mail pentru a i se comunica informații de tip newsletter, publicații ale Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, convocări prevăzute de lege sau Statutul profesiei, invitații pentru participarea în proceduri impuse de lege, etc).
Comunicarea datelor cu caracter personal ale consilierilor juridici către terți:
Există obligația legală potrivit căreia Tabloul consilierilor juridici, întocmit la începutul fiecărui an, este comunicat instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului / municipiului București, precum și O.C.C.J.R
De asemenea, datele din Tablourile consilierilor juridici și registrele de evidenţă ale acestora, devin publice prin publicarea lor pe site-ul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj sau prin intermediul aplicației informatice ”Tabloul național al O.C.C.J.R” pusă la dispoziția Colegiului Consilierilor Juridici Cluj de către O.C.C.J.R.
Care sunt drepturile consilierilor juridici în legătură cu prelucrarea datelor personale de către Colegiul Consilierilor Juridici Cluj și cum pot fi exercitate?
– dreptul de acces – permite consilierilor juridici să obțină confirmarea că datele personale sunt prelucrate de Colegiul Consilierilor Juridici Cluj și, în caz afirmativ, să fie la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
– dreptul la rectificare – permite rectificarea datele personale dacă sunt incorecte;
– dreptul de a șterge – permite să se obțină ștergerea datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
– dreptul la restricții – permite să se obțină restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contesta exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care permite să se verifice astfel de exactitate);
– dreptul de a formula obiecții – permite opunerea la prelucrarea în continuare a datelor personale stabilite de lege;
– dreptul la portabilitatea datelor – permite să fie primite datele personale referitoare la un consilier juridic, pe care acesta le-a furnizat Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computer;
– dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul consilierului juridic, acesta poate fi retras oricând; retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentară, aferentă deciziilor automate: se poate cere și se poate obține intervenția umană cu privire la o prelucrare de date sau se poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Consilierul juridic poate să exercite drepturile menționate mai sus și să afle mai multe informații despre aceste drepturi, prin depunerea unei solicitări scrise pe adresa Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, Cluj-Napoca, str. Valeriu Bologa, nr. 3, bl. 3, et. 1, ap. 12 (L1) sau prin e-mail la ccjcluj@yahoo.com
Consilierul juridic are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de protecție a datelor.
Colegiul Consilierilor Juridici Cluj este obligat să trateze întotdeauna cererile privind datele personale cu cea mai mare atenție și să răspundă întrebărilor ce i se adresează cu privire la acest domeniu în cel mai scurt timp posibil.
Pentru a corecta si pentru a prelucra datele personale ale consilierului juridic există obligația de a se utiliza de către consilierul juridic în corespondența cu Colegiul Consilierilor Juridici Cluj propria adresă de e-mail astfel cum aceasta apare în evidențele Colegiului Consilierilor Juridici Cluj (înscrisă în Tabloul consilierilor juridici) pentru a trimite/a primi orice comunicări ale Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, de natura celor arătate mai sus. Există obligația consilierului juridic de a identifica adresa de e-mail validă aferentă conținutului comunicărilor adresate către Colegiul Consilierilor Juridici Cluj.
Comunicările parvenite de la o adresă de e-mail care nu este înregistrată sau este alocată altei persoane nu pot fi avute în vedere, acestea urmând a fi clasate.
Adresa de e-mail a Colegiului Consilierilor Juridici Cluj care poate fi utilizată în comunicări oficiale este: ccjcluj@yahoo.com Această adresă de e-mail va fi utilizată doar pentru corespondența adresată Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, conform scopurilor și obligațiilor legale ce îi revin.
Această Notă de informare este conformă cu ”Politica de confidențialitate a datelor” publicată pe site-ul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj la adresa www.ccjcj.ro și se aduce la cunoștința celor legal interesați prin publicarea sa pe pagina de web a Colegiului Consilierilor Juridici Cluj.