Regulamente

Colegiul Consilierilor Juridici Cluj
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DEFINITIVAT PENTRU CONSILIERII JURIDICI
 1. În vederea participării la examenul de definitivat fiecare consilier juridic stagiar care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Statutul profesiei de consilier juridic, va depune o cerere la secretariatul Asociaţiei Consilierilor Juridici Cluj, la care se vor ataşa următoarele:
  1. Adeverinţa de la locul de muncă;
  2. Curriculum vitae;
  3. Rapor de activitate pe perioada în care a lucrat ca şi consilier juridic;
  4. Recomandare de la un consilier juridic definitiv cu o vechime mai mare de 6 ani sau de la doi consilieri cu o vechime de 3 ani;
  5. Raport care să prezinte preocupările de perfecţionare a consilierului juridic stagiar
  6. Adeverinţă de master (dacă este cazul).
 1. Pentru înscrierea şi participarea la examenul de definitivat, candidaţii vor achita suma de 1.000,00 lei.
 1. Examenul va consta din:
  • susţinerea probei orale din organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
  • proba scrisă : – Drept Civil; Drept Procesual Civil; Dreptul Muncii, Drept Penal; Drept Procesual Penal
 1. Nota minimă pentru promovarea examenului de definitivat este 7 cu condiţia ca la fiecare probă, candidatul să obţină cel puţin 60% din punctajul maxim;
 1. Membrii Comisiei de examinare au dreptul să pună întrebări candidatului.
 1. Comisia de examinare va fi formată din 3 persoane şi funcţionează legal în prezenţa a cel puţin 2 membri.
Membrii Comisiei vor fi numiţi până la data examenului, conform Statutului profesiei de consilier juridic;
 1. În cazul în care un candidat va fi declarat respins, taxa pentru susţinerea unui nou examen de definitivat va fi de 1.000,00 lei;
Prezentul regulament va fi afişat la sediul Asociaţiei Consilierilor Juridici Cluj şi comunicat persoanelor interesate.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate în acelaşi mod.

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Cluj